Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Zawartość stron

Logo Europejskiego Funduszu Społecznego, Flaga Rzeczpospolitej, Uni Europejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje Projekt pn.:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.04.2018 r.
Wartość projektu ogółem wynosi: 9 132 951,29 PLN
Wartość projektu w 2018 roku w PLN: 4 565 659,29 PLN
Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia przez 304 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Przeworsku.
Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Przeworsku (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do młodzieży NEET – tzn. nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Dodatkowo projekt skierowany jest do:
  • co najmniej 24 osób niepełnosprawnych
  • co najmniej 394 osoby długotrwale bezrobotne – osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób do 25 roku życia) oraz nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 i więcej lat) bez względu na okres rejestracji.
 Formy wsparcia:
  • Staże
  • Prace interwencyjne,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • Bony na zasiedlenie,
  • Bony szkoleniowy,
  • Szkolenia
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub
aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1, pkt. 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Rekrutacja do projektu trwa do wyczerpania środków.
Informacje można uzyskać na stronie przeworsk.praca.gov.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, 
ul. Jagiellońska 10
pok. 513, tel.: 16 648 84 28 w. 17, 23 
 
ul. Lwowska 16
II piętro, tel.: 16 648 84 28 w. 15, 22, 31, 34, 35, 39, 41, 44  
 


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę