Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Zawartość stron

 Obraz z logami Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska województwa Podkarpackiego i Unii Europejskiej
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
realizuje projekt pn. „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.
 
 
Projekt skierowany jest do 120 osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. (tj. osób, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 30 lat), objętych II profilem pomocy - należących co najmniej do jednej z następujących grup:
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej, lub niższej, lub brak formalnego wykształcenia),
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy łącznie z okresem pozostawania bez pracy przed dniem zarejestrowania w PUP),
- osoby od 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP Przeworsku,
w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie przeworskim. 

 
Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
Indywidualny Plan Działania (IPD) - identyfikacja potrzeb uczestników projektu – tj. identyfikacja własnych zasobów, potrzeb i oczekiwań, predyspozycji i celów zawodowych poprzez opracowanie lub aktualizacja wraz z doradcą klienta indywidualnego planu działania.
 Z każdą osobą zostanie przeprowadzona analiza stopnia oddalenia od rynku pracy, czynników utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy oraz gotowość do podjęcia aktywności zawodowej.
Opracowanie IPD ukierunkuje na dalszą aktywizację zmierzającą do podjęcia zatrudnienia.
 
Poradnictwo zawodowe – udzielane w celu pomocy w określaniu potencjału zawodowego lub osobistego w poruszaniu się po rynku pracy, ułatwienie wyboru odpowiedniego miejsca pracy lub stażu. Poradnictwo realizowane będzie w ramach spotkań grupowych w wymiarze 2 dni po 6 godz. Planowane tematy spotkań: asertywność, motywacja, nowa praca.
 
Pośrednictwo pracy -  realizowane jest w celu pozyskiwania miejsc stażu lub pracy poprzez jak najtrafniejszy wybór zawodu, poszukiwaniu ofert pracy dostosowanej do możliwości uczestnika projektu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Usługa ta polegać będzie na udzielaniu osobom informacji o potencjalnych pracodawcach oraz odpowiednim doborze oferty do kandydata.
 
Subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) (50 osób)– refundacja  kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych osób bezrobotnych. Okres refundacji kosztów wynagrodzenia: do 6 miesięcy; okres zatrudnienia z własnych środków:  co najmniej 3 m-ce.
Poprzez refundację kosztów zatrudnienia działanie to umożliwi uczestnikom projektu powrót na rynek pracy po dłuższej nieobecności związanej np. z urlopami rodzicielskimi i/lub pomoże osobom mającym trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia.  
 
Staże (70 osób) – umożliwiają osobom bezrobotnym nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zaw., zwiększą szansę na uzyskanie stałego zatrudnienia. Pracodawcom dają możliwość nieodpłatnego sprawdzenia osoby bezrobotnej w rzeczywistych warunkach pracy oraz nauczenia jej potrzebnych w jego przedsiębiorstwie umiejętności.
 
Dodatkowe wsparcie:
- Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
- Zwrot kosztów przejazdu na staż
 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej założono na poziomie co najmniej 55%.
Okres realizacji projektu od dnia 1 sierpnia do dnia 29 lutego 2020 r.
 
Planowany budżet projektu ogółem wynosi 1 248 302,16 zł, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85%.
 
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
16 648 84 28 w. 17, 30, 40.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę