Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Zawartość stron

Obraz z logami Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska województwa Podkarpackiego i Unii EuropejskiejPowiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w 2021 r. przystąpił do kolejnej edycji projektu pn.: Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy  w powiecie przeworskim (VII)  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Na jego realizację Powiat Przeworski otrzymał kwotę 1 884 603,52  zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zarejestrowanych w PUP Przeworsku.


Zaplanowano objęcie wsparciem 153 osoby.
 
Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, w tym osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni,  kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, a także rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący jednocześnie do wyżej wymienionych grup.

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie w formie kosztowej:
- staże
- prace interwencyjne
- wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponadto, każdy w uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem: Indywidualnym Planem Działania, a w zależności od potrzeb, będą mieć dostęp do form bezkosztowych – pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe. Zadania te finansowane będą poza projektem.
 
Zgodnie z jednym z kryteriów dostępu zawartym w ww. Ramowym Planie Działania RPO WP 2014 – 2020 na rok 2019, pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały następujące osoby bezrobotne:
1) osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką były uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT 9) w RPO WP (Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem) kwalifikujące się do objęcia wsparciem;
2) uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 RPO WP (Rozwój opieki żłobkowej w regionie), kwalifikujący się do objęcia wsparciem.
 
Okres realizacji projektu zaplanowano od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę